5-Day Gozo Passenger Ticket Facility

Il-kumpanija Gozo Channel thabbar li ser tkun qed tintroduci sistema gdida li zzid l-efficjenza ghall-klijenti taghha.  Dawk il-ħaddiema li jaqsmu ta’ kuljum ser ikollhom issa l-facilita’ li juzaw biljett ta’ ħames t’ijiem, minflok jixtruh kuljum, sabiex jevitaw il-kjus u b’hekk tonqos l-istennija.

Dan il-biljett ser ikun disponibbli biss bil-prezentazzjoni ta’ Karta tal-Identita` valida li turi fic-car li l-beneficcarju huwa residenti f’Ghawdex.

Il-biljett ser jinbiegh ghall-prezz ta’ Euro 5.75 u ser jinbiegh biss nhar ta’ Tnejn mit-3.30am sat-8.15am.

Il-biljett jista jintuza bejn it-3.30am u t-8.15am u ma jistax jerga jintuza ghal iktar minn darba f’siegha wahda.

Il-biljett huwa validu ghal hamest (5) ijiem mid-data tal-bejgh tal-biljett u jista jintuza biss bil-prezentazzjoni ta’ Karta tal-Identita` ta’ residenti f’Ghawdex kull darba li jintuza l-biljett. Dan il-biljett jista jibda jinxtara mit-Tnejn 23 ta’ Mejju 2016.

Il-Management

Skip to content